ผลงานนักศึกษา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ รมต. กระทรวง อว. งานเฉลิมฉลองหลาดชุมทาง ทุ่งสง ครั้งที่ 200 พร้อมเปิดตัวหลักสูตรการเรียนการสอน และนวัตกรรมนักศึกษา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ รมต. กระทรวง อว. งานเฉลิมฉลองหลาดชุมทาง ทุ่งสง ครั้งที่ 200 พร้อมเปิดตัวหลักสูตรการเรียนการสอน และนวัตกรรมนักศึกษา
.

สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19

สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19
……………………………..

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม มอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม มอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยและการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยเป็นการประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ สำหรับครั้งนี้ โดยได้รับรางวัล Very Good Paper Award จำนวน 4 ชิ้นงาน จากที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 5 ชิ้นงาน

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค “COVID-19”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล และอ.ดร.สุพร ฤทธิภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมด้วยนักศึกษา ได้ทำการผลิตเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค “COVID-19” ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งจนกระทั่ง ณ ปัจจุบันการรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อยังคงมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางคณะผู้จัดทำ จึงมีแนวคิดทำสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส” เพื่อเป็นการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อที่จะลดความเสี่ยงและสร้างคว

โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน( AUCC2019) จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2562

     โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน( AUCC2019) จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2562 ในปีนี้หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ นำโดย ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว ผู้ประสานงานหลักของเครือข่ายที่มีสมาชิกทั่วประเทศ 37 สถาบันการศึกษาเปิดสอนด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอาจารย์สุพัชชา คงเมือง และอาจารย์อารีรัตน์ ชูพันธ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุม 7 คน และในปีนี้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าโดยมีอาจารย์นทิตา จิรโสภณ เป็นที่ปรึกษา ได้ร่วมส่งโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม iot เข้าร่วมประชุมด้วย รวมส่งบทความทั้งหมด 8 ชิ้นงาน ได้รับการตอบรับ 6 ชิ้น

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018)

         นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018)  ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561  ปีนี้สารสนเทศขนอม ส่งผลงานทั้งหมด 8 ชิ้นงาน ได้รับการตอบรับ 6 ชิ้นงาน และได้รับรางวัลคุณภาพ 3 ชิ้นงาน ได้แก่ ผลงานของนาย วงศ์ตะวัน สุขศานติ์  เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเส้นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาระบบนิเวศบ้านท่าบ่อโก” ได้รางวัล very good paper award ภาค oral   ผลงานของนางสาวสุนิสา เนียมมีศรี เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเ

นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจระหว่างประเทศ

           ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น.

ประมวลภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันทักษะทางด้านบัญชี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ผลการแข่งขันประจำปีการศึกษา 2559

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ประกอบไปด้วย 
นายสันติชัย  พรหมแก้ว 
นางสาววิชุดา  เจริญศักดิ์ 
นางสาวธิดารัตน์  แก้วศรี 
อาจารย์กัณฐาภรณ์  ชัยกิตติกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดสัมมนาทางการบัญชี หัวข้อ การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

     เมื่อวันที่ 24 พฤษสจิกายน 2559 หลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ขนอม) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางการบัญชีหัวข้อ การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ จัดโดย๕ณาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี นักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชีและได้รับเกียรติจากคุณน้ำฝน รัตนาภิรมย์ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร พื้นที่เขตสุราษฎร์ธานีมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทางการบัญชี อาทิเช่น พนักงานบัญชีในเขตอำเภอขนอม คณาจารย์และนักศึกษา