สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19

สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19
……………………………..
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม ลักษณะสกุล อาจารย์ประจำหลักสุตรวิชาวิสวกรรมไฟฟ้าและ อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยนักศึกษาและคณะทำงาน ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม ณ ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีตัวแทนรับมอบจากหน่วยงาน นำโดย นายชาญศักดิ์ สุทธิช่วย ผู้จัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม, นายสุนทร ปานเม่า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลขนอม, พท.เสาวลี คุ้มภัย แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลขนอม และ นายกฤชปณต รณศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทน์

ดร.สุพร ฤทธิภักดี กล่าวว่า สำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ผลิตและคิดค้นขึ้น ภายใต้โครงการชุมชนชุดต้นแบบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อสร้างชุดต้นแบบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามองค์การอนามัยโลก กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในกระบวนการออกแบบและคิดค้น เป็นการระดมความคิดกันโดยใช้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมระหว่างอาจารย์ กับนักศึกษา โดยใช้หลักการทำงานผ่านระบบเซนเซอร์ แกนเหล็กจะทำหน้าที่กดปุ่มขวดเจลเพื่อจ่ายเจลออกมา โดยที่มือของเราจะไม่สัมผัสกับขวดเจลเลย ลดการสัมผัสและมีความปลอดภัย โดยภาพรวมเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษานำวิชาความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม” ให้กับองค์ภายนอกและชุมชนได้
------------------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th