หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

             หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (หลักสูตรขอใช้) เริ่มดำเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย              :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
                ชื่อภาษาอังกฤษ          :  Bachelor of Business Administration Program in Business Information System

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Business Administration  (Business Information System)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  B.B.A. (Business Information System)

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต    

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล
 • นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • นักพัฒนาเว็บประยุกต์ทางธุรกิจ
 • ประกอบอาชีพอิสระ

5. ปรัชญาและความสำคัญ

 • ปรัชญา

                ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และพัฒนาเว็บประยุกต์ทางธุรกิจ มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 • ความสำคัญของหลักสูตร

                การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ไม่เพียงแค่การสนับสนุนการทำงานเท่านั้น แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรวมเข้ากับชีวิตคนทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริหาร และกระบวนการทางสังคมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การศึกษาจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของคนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จึงเป็นศาสตร์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้และการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพัฒนาบุคลากรในศาสตร์เทคโนโลยีให้ตรงกับตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ รวมถึงการจัดการข้อมูลที่เป็นจุดสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้กว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน

6. วัตถุประสงค์

                เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
 • มีความรู้ในศาสตร์ทางด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีทักษะในด้านการทำงานเป็นทีมและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอผลงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาระบบสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
 • ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย   
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

                -

10. ระยะเวลาการศึกษา

 • หลักสูตรปกติ 4 ปี  

Curriculium (เล่มหลักสูตร มคอ.2 แบบไฟล์ PDF)