หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

             ถ้าความฝันของคุณคือการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาและอนาคตของคุณในภาคใต้ตอนบน วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คือ การผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีขั้นสูง มีความชำนาญในการประกอบวิชาชีพและสามารถจัดการและดำเนินการวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยี ผู้สำเร็จการศึกษาของเราได้ทำงานในบริษัทนานาชาติและระดับโลก ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงอาชีพ

ใบรับรอง ประกาศนียบัตรรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย              :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
                ชื่อภาษาอังกฤษ          :  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  B.Eng. (Electrical Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
 • ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

5. ปรัชญาและความสำคัญ

 • ปรัชญา

                เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความสามารถในการควบคุมระบบทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางปฏิบัติในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนความซื่อสัตย์และจริยธรรม

 • ความสำคัญ

                หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของวิศวกรไฟฟ้าที่มีความสามารถในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุนการใช้งานจริงในระดับปฏิบัติในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่ดีต่อสังคม

6. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาให้เป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์ ทักษะการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนความซื่อสัตย์สุจริตและจรรยาบรรณเพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 • เป็นหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าที่เน้นการเรียนรู้ด้วยมือเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้หลักการและเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาใช้ในการพัฒนาไฟฟ้าในระดับที่สูงขึ้น
 • นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อพัฒนาสังคม

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องมือวัด หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัด โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

                ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท

10. ระยะเวลาการศึกษา

                4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

Curriculium (เล่มหลักสูตร มคอ.2 แบบไฟล์ PDF)