หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย              :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
                ชื่อภาษาอังกฤษ          :  Bachelor of Arts Program in Hotel and Tourism

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Arts (Hotel and Tourism)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  B.A. (Hotel and Tourism)

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                ไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • มัคคุเทศก์
 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานสายการบิน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
 • นักพัฒนาการท่องเที่ยว นักส่งเสริมการท่องเที่ยว นักวิชาการท่องเที่ยว ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

5. ปรัชญาและความสำคัญ

 • ปรัชญา

                ผลิตบัณฑิตทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะปฏิบัติด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 • ความสำคัญ

                อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกในปัจจุบันมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี การจ้างแรงงานที่เกิดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจสินค้าที่ระลึก มีอัตราสูงขึ้น จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวทำให้มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว และการบริการ แห่งอาเซียน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภูมิภาคอาเซียน ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับประเทศและระดับสากล
                ดังนั้นสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดสร้างสรรค์  และมีศาสตร์ที่ครอบคลุมการวางแผนพัฒนาการจัดการ การบริการ ผู้เรียนสามารถขยายองค์ความรู้นำไปประกอบอาชีพในการปฏิบัติงานและการบริหารในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้อย่างเหมาะสม

6. วัตถุประสงค์

                เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันได้อย่างเหมาะสม
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการใช้ความรู้ เหตุผล และวิจารณญาณเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์
 • มีบุคลิกภาพดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา ตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม  การท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
 • ผู้เข้าศึกษาทั้งข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย  
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

                ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท

10. ระยะเวลาการศึกษา

                ระยะเวลา 4 ปี ในหลักสูตรปริญญาตรี

Curriculium (เล่มหลักสูตร มคอ.2 แบบไฟล์ PDF)