หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

             หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และความชำนาญในวิชาชีพการจัดการ การบริหารตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและการบริการวิชาการพร้อมทั้งพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจบนความหลากหลายของบริบททางสังคม  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการบูรณาการทางความคิด สามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์ ด้วยหลักการทางวิชาการอย่างมีเหตุผล และสามารถปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญที่มหาวิทยาลัยตระหนักในการพัฒนาหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย              :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
                ชื่อภาษาอังกฤษ          :  Bachelor of Business Administration Program in Management 

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  บธ.บ. (การจัดการ) 
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Business Administration (Management)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  B.B.A. (Management)

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                134 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ
 • เลขานุการ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
 • นักวิชาการด้านการจัดการ
 • ประกอบอาชีพอิสระ

5. ปรัชญาและความสำคัญ

                ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 

6. วัตถุประสงค์

                เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีจรรยาบรรณวิชาชีพรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคมและประเทศชาติ
 • มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสำนักงานสมัยใหม่
 • มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจทางการจัดการ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีม

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกแผนการเรียน

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย  
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

                122,610 บาท

10. ระยะเวลาการศึกษา

                4 ปี 

Curriculium (เล่มหลักสูตร มคอ.2 แบบไฟล์ PDF)