หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

             หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้ปรับปรุงเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและสังคมของประเทศ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชี มีความสามารถบูรณาการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ มีทักษะในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถใช้เทคโนโลยี มีค่านิยม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และการประกอบวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย              :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
                ชื่อภาษาอังกฤษ          :  Bachelor of Accountancy

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  บัญชีบัณฑิต 
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  บช.บ. 
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Accountancy
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  B.Acc.

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้จัดทำบัญชี / หัวหน้างานบัญชีและการวางแผนงบประมาณ
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • ผู้สอน วิชาบัญชี – ภาษีอากร
 • นักวางระบบบัญชี
 • นักเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 

5. ปรัชญาและความสำคัญ

                “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีที่มีทักษะปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 

6. วัตถุประสงค์

 • ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคมและประเทศชาติ
 • ผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี และสารสนเทศทางการบัญชี ตรงตามความต้องการของธุรกิจแลสังคม
 • ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
 • ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมนุษย์สัมพันธ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
 • ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีหลักการและเหตุผล สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • หลักสูตรปกติ : มัธยมศึกษาตอนปลาย และเทียบเท่า
  • แผนการศึกษา วิทย์-คณิต
  • แผนการศึกษา ศิลป์-คำนวณ
  • แผนการศึกษา ปวช.การบัญชี
 • หลักสูตรเทียบโอน :
  • แผนการศึกษา ปวส.การบัญชี

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • แฟ้มสะสมผลงาน
 • ผลการเรียน
 • สัมภาษณ์
 • สอบวัดความรู้ ความสามารถ

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 • ภาคการศึกษาปกติ : เหมาจ่ายเทอมละ 12,000- บาท
 • ภาคการศึกษาพิเศษ : เหมาจ่ายเทอมละ 6,000- บาท

10. ระยะเวลาการศึกษา

 • หลักสูตรปกติ : 4 ปี
 • หลักสูตรเทียบโอน : 2 ปี

Curriculium (เล่มหลักสูตร มคอ.2 แบบไฟล์ PDF)