ข่าวสำหรับบุคลากร

เรื่อง อ่านต่อ
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 view
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564(ฤดูร้อน) view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับการควบคุมจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแ view
รู้ทันและสร้างการรับรู้ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ view
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศเรื่องพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบนกูเกิลคลาวด์ view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกพื้นที่ view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563(ฤดูร้อน) view