ข่าวสำหรับบุคลากร

เรื่อง อ่านต่อ
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563(ฤดูร้อน) view
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางคุมสอบปลายภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางคุมสอบกลางภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ฉบับ view
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 view
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view