ผลการแข่งขัน : การนำเสนอผลงาน ด้านที่ 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร (Food Tech)

ขอแสดงความยินดี กับ หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงาน ด้านที่ 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร (Food Tech) เรื่อง ปลาทูหวานสมุนไพร
------
นำเสนอผลงานโดย : นางสาวเจนจิรา สืบกระพันธ์, นายณัฐภัทร จันทร์สน, นายมาวิน ลิลายุทธ์, นายชนะพัฒน์ เสนเรือง, นายภนุวัตร พรหมเมศร์ และ นางสาวสุมิตตา ทับราช
-------
ที่ปรึกษา : ดร.วชิระ ยั่งยืน (หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล)
-------
ภายใต้โครงการแข่งขันผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv/

เอกสารประกอบ: