วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2567