มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม คืนสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยร้อยได้ล้าน รณรงค์ไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม คืนสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยร้อยได้ล้าน รณรงค์ไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่
-----------------------
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปล่อยร้อยได้ล้าน) จัดโดย กลุ่มฟื้นฟู-อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก ได้รับเกียรติจาก นายธีระยุทธ พรหมสุข ตัวแทนกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลท้องเนียน และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มฟื้นฟู – อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 7 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
นายจตุพล คงเพชร กำนันตำบลท้องเนียน ในนามกรรมการที่ปรึกษากลุ่มเรียนรู้กลุ่มฟื้นฟู – อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านท่าบ่อโกเพื่อการท่องเที่ยว กล่าวว่า สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปล่อยร้อยได้ล้าน) มีเป้าหมาย คือ ปล่อยพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด, ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม, กองทุนไฟฟ้าขนอม, อุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้, ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช, หน่วยเฉพาะกิจ 321, โรงเรียนบ้านแขวงเภา, โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ กลุ่มผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลท้องเนียน ตำบลใกล้เคียงในอำเภอขนอม และประชาชนทั่วไป
.
ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ สร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพัน หวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณชุมชนชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธ์พืชและสัตว์น้ำชายฝั่ง ต่อยอดให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสัตว์น้ำไว้บริโภคและสร้างรายได้ต่อไป
---------
ภาพ/ข่าว : แผนกงานประชาสัมพันธ์
---------
รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
FB : https://www.facebook.com/cim.ruts
.
RUTSKHANOM http://cim.rmutsv.ac.th/th
RUTS http://www.rmutsv.ac.th