สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกทัพ มทร.ศรีวิชัย ขนอม ขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล ยกระดับองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกทัพ มทร.ศรีวิชัย ขนอม ขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล ยกระดับองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
-------
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะดำเนินงาน ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ #แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมี อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (หัวหน้างาน, แผนกงานวิทยาบริการ, แผนกงานห้องสมุด, แผนกงานพัสดุ, แผนกงานการเงิน, แผนกงานบัญชี) เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ณ ห้อง 1307 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม
-------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ การเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน และประเด็นที่หารือในครั้งนี้ดำเนินการขึ้น เพื่อยกระดับองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดิจิทัล DU รวมถึงร่างระเบียบหอสมุดและประกาศที่เกี่ยวข้อง, การใช้งานระบบสารสนและทรัพยากรห้องสมุดสำหรับงานวิทยบริการ, การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงาน และ แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา ด้านงานวิศวกรรมเครือข่ายด้านงานวิทยบริการและงานพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
========
ภาพ/ข่าว : แผนกงานประชาสัมพันธ์
========
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
RUTSKHANOM http://cim.rmutsv.ac.th/th
RUTS http://www.rmutsv.ac.th
--------------------------------
รับสมัครนักศึกษาใหม่
https://www.facebook.com/cim.ruts
--------------------------------