จดหมายข่าว ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566 : นัดพร้อม หารือ การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3 ปรับแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการสัมภาษณ์ อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา