ประกาศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รับสมัครนักศึกษาใหม่ https://www.facebook.com/cim.ruts

เอกสารประกอบ: