ข้อบังคับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดชีวิต 2566

ข้อบังคับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดชีวิต 2566
-------
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
-------