ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ RMUTSV Test ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ RMUTSV Test ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
.
รายละเอียดการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

1. RMUTSV TEST คือเกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา มีกำหนดการสอบ 5 ครั้ง ต่อปีการศึกษา (ตามปฏิทินที่แจ้งประกาศ) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ ตั้งแต่ปี 3 ขึ้นไป และหลักสูตรเทียบโอน ปี 1 ขึ้นไป (นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือ ชั้นก่อนปีสุดท้าย)

2. การสอบครั้งแรกไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่สำหรับการสอบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป มีค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท

3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนสมัครสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา https://trang.sis.rmutsv.ac.th/

3.1 สมัครและชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น*

3.2 ส่งใบเสร็จ/หลักฐานการชำระเงินที่ https://forms.gle/FjYvkohGRiiKHTQ66

4. ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ/รายละเอียดการสอบ ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://cim.rmutsv.ac.th/

5. ประกาศผลการสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

6. เกณฑ์การสอบผ่านได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

7. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) รหัส 01312015 ได้ ก็ต่อเมื่อผ่านการสอบ RMUTSV Test มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง แต่สอบไม่ผ่าน

8. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) รหัส 01312015 จะต้องได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น S (Satisfactory) ก่อนสำเร็จการศึกษา

9. ทดลองทำข้อสอบเสมือนจริงได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/rmutsv-test/signin.php (STUDENT ID: รหัสนักศึกษา และ STUDENT Name: ชื่อ-สกุลนักศึกษา แล้วคลิก SIGNIN)