ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตในวันฝึกซ้อมย่อยใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565

ประชาสัมพันธ์ : เรียนเชิญคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตในวันฝึกซ้อมย่อยใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565
.
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กำหนดวันในการฝึกซ้อมย่อยใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 ในการนี้ แผนกงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 2565

ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. การแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
สอบถามเพิ่มเติม 061-6873309
.
แจ้งความประสงค์ https://docs.google.com/forms/d/1Ly1pSagwm1Dgtlf_kJisI-WDX9IWxpM-U1o0tOQ...