ประกาศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2566

ประกาศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2566

#RUTSKHANOM http://cim.rmutsv.ac.th/th
#RUTS http://www.rmutsv.ac.th