ประกาศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2566

ประกาศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2566

#RUTSKHANOM http://cim.rmutsv.ac.th/th
#RUTS http://www.rmutsv.ac.th