ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลท้องเนียนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขนอม เปิดรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลท้องเนียน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขนอม เปิดรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
---------
ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 9 พ.ค. 66
ณ อาคารเก่าหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท้องเนียน
---------
ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 10 พ.ค. 66
ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ตลาดต้นจันทน์)
เวลา 09.00-15.30 น