ประชาสัมพันธ์ : การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ : การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566
---------------
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566 ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เผยแพร่และประกาศการใช้ธรรมะครองใจคน เบื้องต้นได้กำหนดให้มีกิจกรรมขึ้นหลากหลาย และสอดคล้องกับวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นโอกาสให้ประชาชนได้ปฏิบัติบูชา เพื่อให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในธรรม และได้ชำระจิตใจ รวมทั้งได้เข้าถึงซึ่งแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว หรือสีนวลพร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แห่งความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา มีการประดับตกแต่งธงทิวตราธรรมจักร ตราสิบสองนักษัตร และหัวนะโม บนถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักของจังหวัดตลอดเส้นทาง รวมทั้งมีการตกแต่งด้วยโคมไฟส่องสว่างตลอดเส้น

นอกจากนี้ ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว กำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5, การรณรงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรม, การจัดนิทรรศการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566, กิจกรรมเสวนาธรรม “ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธมฺโม ทเวรกฺขติ ธมฺม จารี”, พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, พิธีทำบุญตักบาตร, กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบูชาเวียนเทียน พิธีกวนข้าวมธุปายาส และกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขบูชา พุทธบูชา 2566

==================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
ข่าวสาร : https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
รับสมัครนักศึกษา : https://www.facebook.com/cim.ruts
WWW : https://cim.rmutsv.ac.th/