วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ: รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖