จดหมายข่าวฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 21 เมษายน 2566 : มทร.ศรีวิชัย ตอบรับ โรงไฟฟ้าขนอม เข้าร่วมอบรมการเชื่อมโยงเกษตรกรอินทรีย์ สู่ผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ดร.สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม, อาจารย์เมธาพร มีเดช ในนามอาจารย์ผู้รับผิดชอบ U2T ตำบลท้องเนียน พร้อมด้วย ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปถ้ำเขาพระ (ผู้ร่วมโครงการ U2T ตำบลท้องเนียน) เข้าร่วมการอบรม "การเชื่อมโยงเกษตรกรอินทรีย์ สู่ผู้ประกอบการ" จัดโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมกับ สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย และ สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ของเกษตรกรในชุมชนสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ผลผลิตที่ได้จากโครงการเกษตรอินทรีย์ส่งต่อสู่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ผ่านการท่องเที่ยว Gastronomy Tourism ภายใต้แนวคิด BCG Model : Organic Tourism โดยมี ผู้นำชุมชน เกษตรผู้สนใจ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุม โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
---------
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv/