จดหมายข่าวฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2566 : มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมตัดสินการประกวดโครงงานการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (CWIEDAY 14)

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมตัดสินการประกวดโครงงานการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (CWIEDAY 14)
-----------------
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv/