จดหมายข่าวฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2566 : มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างหลักสูตร

จดหมายข่าวฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2566 : มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างหลักสูตร
.
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม เป็นประธานในการเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จัดโดย นายสมชาย เรืองทอง แผนกงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมี อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการประเมิน และนักศึกษานำเสนอผลงาน ณ ห้อง 9304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
--------------------------------
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา มีนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิชาการจัดการ และหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 17 ราย สังกัดสถานประกอบการที่ร่วมกับวิทยาลัยฯ จำนวน 15 ราย โดยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวทางในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แนวทางในการปฏิบัติตนขณะออกสหกิจศึกษา และนำไปสู่การเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา อีกทั้งเพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มีโอกาสได้รับชมการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน จากนักศึกษาสหกิจศึกษา พร้อมเสนอแนะพิจารณา นำไปสู่การปรับปรุงระดับหลักสูตรต่อไป อีกทั้ง เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษากล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
--------------------------------