ข้อบังคับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2566

ข้อบังคับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2566
.
http://council.rmutsv.ac.th/Rules