ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ บ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อ.ขนอม พัฒนาการสื่อสาร 2 ภาษา ผ่านนวัตกรรมนักศึกษา รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ บ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อ.ขนอม พัฒนาการสื่อสาร 2 ภาษา ผ่านนวัตกรรมนักศึกษา รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ