มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เข้าร่วมโครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดเขตพื้นที่และจัดทำร่างมาตรการ ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 1 ระบบหาดอ่าวท้องโหนด

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เข้าร่วมโครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดเขตพื้นที่และจัดทำร่างมาตรการ ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 1 ระบบหาดอ่าวท้องโหนด
.
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดเขตพื้นที่และจัดทำร่างมาตรการ ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 1 ระบบหาดอ่าวท้องโหนด โดยมี นายศุภใจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
สำหรับ โครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดเขตพื้นที่และจัดทำร่างมาตรการ ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 1 ระบบหาดอ่าวท้องโหนด จัดโดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนโยบายในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นระบบหาดสมดุล เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและป้องกันปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้ และกำหนดให้พื้นที่ระบบหาดอ่าวท้องโหนด อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ในการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกันการ ตามมาตรา 21 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ตามแผนงานประจำปี งบประมาณ 2566 ระบบหาดอ่าวท้องโหนด ประกอบด้วยอ่าวดินสอ และอ่าวท้องโหนด อยู่ในพื้นที่ตำบลท้องเนียน ซึ่งมีลักษณะเป็นหาดทรายสมดุล สวยงามตามธรรมชาติ มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งแบบหาด กินอ่าว (Pocket beach) โดยทั้งสองด้านของอ่าวเป็นหาดหิน/หัวหาด (Head Land) อีกทั้งยังเป็นแหล่ง ท้องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 21 กำหนดไว้ ความว่า “เพื่อป้องกันปัญหากัดเซาะชายฝั่งและป้องกันความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง...”การดำเนินการออกกฎกระทรวงตาม มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จำเป็นต้องให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการกำหนดเขตพื้นที่และ มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเชิงพื้นที่
.
อีกทั้ง เพื่อจัดทำร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และกำหนดเขตพื้นที่ในระบบหาดอ่าวท้องโหนด อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 3 ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ 1 มีรูปแบบการดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1) ชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการประชุม 2) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยวิธีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความรู้ด้านกระบวนการชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมทั้งสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (อดีต-ปัจจุบัน) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการใช้ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในพื้นที่และพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.ทช.2558) กับแนวทางการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา 21 และ 3) ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ทช.2558
.
ทั้งนี้ มีการเปิดเวทีถ่ายทอดความรู้ในประเด็นดังกล่าวจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดย คุณสุธีระ ทองขาว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คกก. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดนครศรีรรมราช ภายใต้หัวข้อ “ความรู้ด้านกระบวนการชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมทั้งสถานการณ์การ กัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (อดีต-ปัจจุบัน)” คุณพิมพาภรณ์ ทองแซม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน ภายใต้หัวข้อ “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สําคัญในพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่” และ คุณสมบัติ กาญจนไพหาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช. สทช.5 ภายใต้หัวข้อ “พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 แนวทางการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา 21” จากนั้นเปิดโอกาสผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ทช.2558 ตามลำดับ
.
ภาพ/ข่าว : แผนกงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
FB : https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
WWW : https://cim.rmutsv.ac.th/
TikTok : @rutskhanom
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=j-tiVDfwfQo

==================
รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
https://www.facebook.com/cim.ruts