มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจไทย กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว

มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจไทย กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว
.
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว ” พร้อมด้วย อาจารย์ชุลี หมีรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว ” โดยมี ผู้อำนวยการฯ ผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 22 นครศรีธรรมราช สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมท่องเที่ยวขนอม และผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จริญญา ศรีมณี อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ณ ชลนภารีสอร์ท อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
.
ซึ่งในการดำเนินนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษธองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อ Upskill - Reskill แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการท่องเที่ยวและบริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยวโดยกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
.