ราชมงคลศรีวิชัยขนอม ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ EMSES2022 ระดมความคิดยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 ราชมงคล

ราชมงคลศรีวิชัยขนอม ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ EMSES2022 ระดมความคิดยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 ราชมงคล
.
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณบดี คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 9 ราชมงคล เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดในการจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกรอบความคิด หลักการสำคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ EMSES2022 15th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium Special issue on Materials and Energy in Negative and Neutral Carbon Society ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี