ตัวแทนนักวิจัย วิชาการและสนับสนุน มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยน ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาให้ตรงเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ เวที "สวพ.สัญจร"

ตัวแทนนักวิจัย วิชาการและสนับสนุน มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยน ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาให้ตรงเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ เวที "สวพ.สัญจร"
.
ผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ในนามตัวแทนนักวิจัยสายวิชาการ) นางสาวเนตรลดา ละอองทอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (ในนามนักวิจัยสายสนับสนุน) และ นางศิริทรัพย์ คล้ายโพธิ์ หัวหน้าแผนกงานวิจัยและพัฒนา (ในนามผู้ประสานงานหน่วยงาน) ร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยน ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานวิจัย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ภายใต้เวที "สวพ. สัญจร" โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย และ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เช่น กระบวนการเขียนงานวิจัย งบประมาณที่จัดสรร แนวทางการพัฒนางานวิจัย และ การพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุนในมิติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาดำเนินงานวิจัยให้ไปในทิศทางเดียวกัน กับ นโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไป