ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย