ประชาสัมพันธ์ : โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 18