ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม