ประชาสัมพันธ์ : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยดารของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์