ราชมงคลศรีวิชัยขนอม บริการวิชาการ สร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กลุ่มพนักงานราชการ จัดโดย สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นครศรีธรรมราช

ราชมงคลศรีวิชัยขนอม บริการวิชาการ สร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กลุ่มพนักงานราชการ จัดโดย สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นครศรีธรรมราช