ประชาสัมพันธ์ : เชิญให้เสนอข้อเสนอด้านคุณภาพและด้านราคาค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ