คณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึกเพื่อส่งพลังใจในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรกับผู้ชนะเลิศการประกวด KM ประจำปี 64

คณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึกเพื่อส่งพลังใจในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรกับผู้ชนะเลิศการประกวด KM ประจำปี 64 และพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนับสนุนในทุกมิติ
.
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มอบกระเช้าแทนคำขอบคุณ ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผู้ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกท่านในการต่อยอดพัฒนาองค์กรภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
.
CoP ที่ 3 วิชาการรับใช้สังคม : วิชาการรับใช้สังคมที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือความเข้มแข็งในชุมชน “แปรรูปปลาสมุนไพรหญ้าหวานด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์” โดย ดร.สุพร ฤทธิภักดี (หัวหน้าสาขาวิศวกรรม / หัวหน้าทีม), ดร.เกริกวุฒิ กันเที่ยง, อาจารย์นภดล ศรภักดี, อาจารย์เมธาพร มีเดช, อาจารย์กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ นักศึกษา และทีมงาน
.
CoP ที่ 8 การดำเนินงานของสายสนับสนุน : การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการดำเนินงานของสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปออนไลน์ Canva” โดย นางสาวดวงพร ง่วนสน นักประชาสัมพันธ์ และ นางสาวมัญชรี ศรีจำลอง นักประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------------------

ภาพ : Sutthidat Kassmee
ข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th

เอกสารประกอบ: