ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (Email) และเรื่อง เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัดธรรมโฆษณ์