มทร.ศรีวิชัย ขนอม ร่วมกับ ผู้นำชุมชนผลักดันส่งเสริมการรู้รักษ์พิทักษ์ป่าในมหาวิทยาลัย

มทร.ศรีวิชัย ขนอม ร่วมกับ ผู้นำชุมชนผลักดันส่งเสริมการรู้รักษ์พิทักษ์ป่าในมหาวิทยาลัย
.
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เป็นประธานในการเปิกโครงการรู้รักษ์พิทักษ์ป่าในมหาวิทยาลัย โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย กำนันจตุพล คงเพชร กำนันตำบลท้องเนียน, นายโชคชัย เสนเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ และ พื้นที่ทรัพยากรรอบๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
.
โดยมี นายสุทธิเดช เกศมี หัวหน้าแผนกงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ สำหรับ โครงการรู้รักษ์พิทักษ์ป่าในมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อร่วมกันกำหนดสำรวจพื้นที่จริงภายในวิทยาลัยฯ ให้เป็นพื้นที่ป่าธรรมราชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป้นแหลงอาหารของชุมชน (Food Bank) และประการสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดทางด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศน์วิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป
.
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.มริสา ไกรนรา อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป ในนามอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ที่สามารถนำมาเป็นประโยชน์ หรือ อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพเชิงลึกในขั้นสูงต่อไป อีกทั้งก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
-------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th