เปิดศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์ภาคใต้อันดามัน

รองผู้อำนวยการวิชาการและวิจัย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วม เปิดศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์ภาคใต้อันดามัน
.
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนากำลังคนและยกระดับของนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ ศูนย์ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการเปิดงาน และ ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กล่าวรายงาน และจตุรภาคีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
.
สำหรับโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ มีการเปิดศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งทั้งหมด 3 พื้นที่ประกอบด้วย ศูนย์ภาคใต้ชายแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา, ศูนย์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พื้นที่ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และ ศูนย์ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง
-------------------------------------------------------

ภาพ : ปชส. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง
เรียบเรียง : ปชส. มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th