มทร.ศรีวิชัย ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยมุ่งเป้าพัฒนางานด้านการเกษตร ภายใต้กรอบ สวก. ขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

มทร.ศรีวิชัย ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยมุ่งเป้าพัฒนางานด้านการเกษตร ภายใต้กรอบ สวก. ขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
.
ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2565 อาจารย์นภดล ศรภักดี (สาขาวิศวกรรม หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา), อาจารย์ทวิช กล้าแท้ (สาขาวิศวกรรม หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา) และ อาจารย์กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ (สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการบัญชี) ในนามตัวแทนนักวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม เข้าร่วมโครงการ “การทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัย ให้เข้าเป้ากรอบวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566” ภายใต้ โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุน จัดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะทำงาน ณ โรงแรมดุสิต ดีทู อำเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่
.
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ, ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นวิทยากรให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
.
ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพันธกิจมุ่งเน้นจัดการศึกษา และการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ ในปัจจุบันงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นั้น ได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย ทั้งด้านงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนานักวิจัย อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้นักวิจัยนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัย มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและสื่อต่างๆ รวมถึง การถ่ายทอดความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน โดยตรง ดังนั้น การจัดโครงการ “การทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัย ให้เข้าเป้ากรอบวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566” ภายใต้ โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้อง กับ OKRs ของแหล่งทุนในครั้งนี้ เป็นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยฯ อีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการให้ทุนสนับสนุน ส่งผลให้สามารถได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ในการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
.
ด้าน ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า พันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันนโยบายด้านการวิจัยของประเทศได้ปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เกิดการปฏิรูประบบการศึกษาและระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เกิดเป็นหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้มีการสอดคล้องกับพันธกิจกระทรวงฯ โดยหน่วย PMU จะมีหน้าที่รับผิดชอบเป้าหมายตัวชี้วัด Objectives and Key Results (OKRs) ที่แตกต่างกันไป การกำหนดเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณจึงแตกต่างไปด้วย ซึ่งนักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอของบประมาณสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ PMU กำหนดนั้น
.
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเสนอของบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการให้ทุนสนับสนุนแต่ละหน่วย PMU จึงจะเป็นการเพิ่มโอกาสนักวิจัยของมทร.ศรีวิชัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุน จึงมีความจำเป็นเพื่อเตรียมข้อเสนอการวิจัยสำหรับส่งเสนอของบประมาณของนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ภายใต้เงื่อนไขของหน่วย PMU ที่กำหนดแตกต่างกันไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้โจทย์การวิจัยที่มหาวิทยาลัยกำหนดกรอบไว้ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการวิจัยเบื้องต้น ก่อนส่งเสนอของบประมาณสนับสนุนไปยังหน่วย PMU ต่อไป
-------------------------------------------------------

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สวพ. มทร.ศรีวิชัย
เรียบเรียง : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th