ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคลากรผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และการับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี