ประชาสัมพันธ์ : การมอบหมายผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการในคณะการศึกษาธิการจังหวัด