ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์ , ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และ เเจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน