ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับการควบคุมจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแ

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับการควบคุมจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เอกสารประกอบ: