เยี่ยมชม "โคกเหล็กฟาร์ม" ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา” หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเป้าเผยแพร่ต่อยอดให้เกษตรกร ยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เยี่ยมชม "โคกเหล็กฟาร์ม" ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา” หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเป้าเผยแพร่ต่อยอดให้เกษตรกร ยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม นำโดย อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการ, อาจารย์ชุลี หมีรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมชม "โคกเหล็กฟาร์ม" ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งบริหารจัดการดูแลโดย นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ (นายอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช) และในโอกาสเดียวกันท่านนายอำเภอได้ให้เกียรติ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงวัวสายพันธุ์ชาโรเลส์และการทำปุ๋ยหมัก โดยใช้ขี้วัวเป็นวัตถุดิบหลักในการจัดการฟาร์ม "โคกเหล็กฟาร์ม"

อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีจุดมุ่งหมายที่จะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้มาบูรณาการให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) เช่น กระบวนการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ ก่อเกิดนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งเผยแพร่ให้กับนักศึกษา ภายใต้การจัดการเรียนการสอน “เก้าตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา” หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และต่อยอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่อไป

ด้าน นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นอกเหนือจากภาระหน้าที่การบริหารอำเภอท่าศาลาแล้ว ตนได้ใช้เวลาว่างในการดูแล "โคกเหล็กฟาร์ม" เลี้ยงวัวสายพันธุ์ชาโรเลส์และการทำปุ๋ยหมัก โดยใช้ขี้วัวเป็นวัตถุดิบหลักในการจัดการฟาร์ม ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงินหาทอง คือ ทำมาหากินก่อนทำมาค้าขาย การเกษตรผสมผสานเพื่อให้เกษตรกรพัฒนาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้เป็นปัจจัยการผลิต(ปุ๋ย)เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในฟาร์ม และวันนี้เป็นอีกครั้งที่ก้าวสู่ความสำเร็จ คือ โคกเหล็กฟาร์ม ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีดี ให้กับทาง มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อจะต่อยอดพัฒนาฟาร์มสู่เยาวชน นักศึกษาซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศชาติในอนาคต เกษตรกรผู้สนใจต่างพื้นที่

------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th
------------------------------------------------

รายงานข่าวผ่านสื่อมวลชน

1. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (ประจำวันที่ 23 มกราคม 2565) https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220123175635628

2. สวท.นครศรีธรรมราช (ประจำวันที่ 23 มกราคม 2565) https://www.facebook.com/495781067131283/posts/6934037366638922/