มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม รับการตรวจประเมินด้านสุขอนามัย COVID-19 ระดับมหาวิทยาลัย รองรับการตรวจจาก สสจ.ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมพร้อม On Site สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักศึกษา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม รับการตรวจประเมินด้านสุขอนามัย COVID-19 ระดับมหาวิทยาลัย รองรับการตรวจจาก สสจ.ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมพร้อม On Site สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักศึกษา
.
วันที่ 18 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม นำโดย อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะรองผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร รับการติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับมหาวิทยาลัย จาก ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, นางดาวดล จันทรประทิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรด้านสุขอนามัย เข้าตรวจสอบอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน หอพักภายในมหาวิทยาลัยฯสำหรับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจระดับอำเภอ ระดับจังหวัดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป ทั้งนี้การรับการตรวจดังกล่าวนั้น เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดการเรียน การสอน ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษาตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), จังหวัดนครศรีธรรมราช และ มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักศึกษาสำหรับการกลับมาเรียนในรูปแบบ On site ต่อไป

-------------------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th