แลกเปลี่ยนศาสตร์ ความคิด แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming พัฒนาชุมชนยิ้มได้

แลกเปลี่ยนศาสตร์ ความคิด แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming พัฒนาชุมชนยิ้มได้
.
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี, ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมติดตามรับฟังการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming โดยมี อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะผู้บริหาร บุคลากร, นายกิตติ์ณพงศ์ วงศ์เลี้ยง เกษตรอำเภอขนอม, เข้าร่วมประชุม และ คุณจิรายุ จันทองแก้ว พนักงานปฏิบัติงานมวลชน โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายงานความก้าวหน้า ผ่านระบบอนไลน์ Zoom Cloud Meeting

------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th